За някои топоси, свързани с женските роли, в текста на книга Царства

Мария Тотоманова-Панева

Resumen


Статията се занимава със славянския превод на няколко топоса, свързани с разбирането на женските роли, в Първа и Втора книга Царства. За целите на сравнението основният ръкопис (Архивският хро- нограф) е съпоставен с още седем славянски ръкописа, извлечението от Книги Царства в Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел, Острожката библия, както и с текста на Септуагинта и Вулгата. Въз основа на събрания богат речников и изворов материал, статията анализира и търси при- чината за необичайните преводачески решения на старобългарския книжовник.

Citas


Алексеев, А. (1999): Текстология славянской Библии, Дмитрий Буланин, Санкт-Петербург.

Горский, А., К. Невоструев (1855): Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, 1. Священное писание, Синодальная типография, Москва.

Даль, В. (1880–1882): Толковый словарь живаго великорусскаго языка, Т. 1–4., „Русский язык“, Москва, 1978-80.

Дунков, Д. (1991): „Среднобългарският препис на книгите Царства от XIV в.“, Die Slawischen Sprachen, Bd. 28, 27–41.

Кульбакин, С. (1901): „Славянский перевод Первой книги Царств“, Сборник ОРЯС, т.68, № 3, 21–54.

Михайлов, А. В. (1912): Опытъ изученія книги Бытія пророка Моисея въ древнеславянскомъ переводѣ. Часть I. Паримейный текстъ, Типография Варшавскаго Учебнаго Округа, Варшава.

Нахтигал, Р. (1902): „несколько заметок о следах древнеславянского пари- мейника в хорватско-глаголической литературе“, в Древности. Труды сла- вянской комиссии Императорского Московского археологического общества, Т. 3, 175-221.

Николова, С. (1994): „За най-стария средновековен ръкопис на Стария Завет“, Старобългарска литература, № 28-29, 110-118.

Славова, Т. (2011): „Първа и втора книга Книга Царства в състава на Архивния хронограф (предварителни наблюдения)“, Palaeobulgarica, XXXV, 1, 3-16.

Соболевский, А (1900): “Церковно-славянские тексты моравскаго проис-хождения”, Русский филологический вестник, Т. 43, 150-217.

СРЯ (1975-2002): Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–26. наука, Москва.

СДРЯ (1893–1903): Срезневский, И. Материалы для словаря древне-русс- кого языка по письменным памятникам, Т. 1–3. Типография Императорской Академии наук, Санкт-Петербург.

Тотоманова, А (2008): Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Фасмер, М. (1986–1987): Этимологический словарь русского языка, Прогресс, Т. 1–4. Москва.

Brookе, Mclean, Thackeray (1927): The Old Testament in Greek, according to the text of Codex Vaticanus, Vol. 2., Cambridge University Press, London.

Dunkov, D (1995): Die Methodbibel. Die Bucher der Konige. Das erste Buch Samuel– Die Slawischen Sprachen, Band 42.

Dunkov, D (1995): Die Bucher der Konige. Das zweite Buch Samuel– Die Slawischen Sprachen, Band 45.

Miklosich, F. (1862-1865): Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Scientia Verlag Aalen, Wien.

Skok P. (1971,1972): Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjatnosti, Zagreb.

Thomson, F. (1998) The Slavonic Translation of the Old Testament, Interpretation of the Bible, Sheffield Academic Press, Sheffield, 605–920.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Eslavística Complutense
ISSN 1578-1763
ISSN-e 1988-2912

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense