Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine

Mária Spišiaková

Resumen


V článku sa analizujú ekvivalenty a rozdiely medzi priamym a nepriamym predmetom v španielčine a akuzatívom a datívom v slovenčine. Ďalej sa autorka snaží nájsť normy pre správne používanie zámen v datíve a akuzatíve v obidvoch jazykoch a sústredí sa na tretie osoby singuláru aj plurálu. Nakoniec sa vyvodia chyby a interferencie v používaní týchto zámen u slovensky hovoriacich.

Citas


Alarcos Llorach, E. (2006): Gramática de la lengua espanola, RAE – Espasa Calpe, Madrid.

Alonso Raya, R. (2005): Gramática básica del estudiante de espanol, Difusión, Barcelona.

Aurová, M. (2007): „Construcciones impersonales espanolas en el lenguaje jurídico- administrativo“. in: Hokrová, z., Machurková, k. et al. (eds.), Profilingua 2007. Sborník příspěvků z konference, západočeská univerzita v Plzni, pp. 456-465.

Bajzíková, E., Oravec J., Furdík, J. (1984): Súčasný slovenský jazyk. Morfológia, SPN, Bratislava.

Bajzíková, E., Oravec, J. (1986): Súčasný spisovný slovenský jazyk. Syntax, SPN, Bratislava.

Bosque Munoz, i., Demonte Barreto, V. (2000): Gramática descriptiva de la lengua española, RAE – Espasa Calpe, Madrid.

Borrego Nieto, J., Di Tullio, A. (2010): Nueva gramática de la lengua española, RAE – Espasa Libros, Madrid

Cerrolaza Gili, Ó. (2011): Diccionario práctico de gramática, Edelsa, Madrid.

Cano Varela, D. P. (2001): „Algunas observaciones sobre el espaňol de Colombia“. in: III Coloquio Internacional. Tendencias y posibilidades de la hispanística actual, AnaPress, Bratislava, pp. 169-176.

DPD (2005): Diccionario panhispánico de dudas. http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

DRAE (2014): Diccionario de la lengua espanola, 23a edición. http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Gómez Torrego, L. (2011): Análisis morfológico. Teoría y práctica, Ediciones SM, Madrid.

Gómez Torrego, L. (2009): Hablar y escribir correctamente II. Gramática normativa del espanol actual, Arco/Libros, Madrid.

Gómez Torrego, L. (2011): Gramática didáctica del espanol, Ediciones SM, Madrid.

Gómez-Pablos, B. (2002): „El espanol neutro: problemas y soluciones“. in: Sánchez Corrales, V. M. (ed.), Actas del XIII Congreso AlFAl 18-23 de febrero 2002, San José de Costa Rica (CD-Rom).

Hernández Alonso, C. (1973): Gramática funcional del espanol, Gredos, Madrid.

Krajčovič, R. (1988): Vývin slovenského jazyka a dialektológia, SPN, Bratislava.

Matte Bon, F. (2006): Gramática comunicativa del espanol, Edelsa, Madrid.

Mistrík, J. (1988): Moderná slovenčina, SPN, Bratislava.

Pauliny, E. (1981): Slovenská gramatika, SPN, Bratislava.

Pavlovič, J. (2012): Syntax slovenského jazyka I. http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/pavlovic/syntax-1

Seco, M. (2004): Gramática esencial del espanol, Espasa Calpe., Madrid.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Eslavística Complutense
ISSN 1578-1763
ISSN-e 1988-2912

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense